top of page

Title

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท คูโบต้า เอ็ม เอส เอ็ม  จำกัด

 

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

            ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นหรือเชื่อมโยงไปยังบุคคลนั้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากสามารถแยกความแตกต่าง หรือสามารถสืบค้นกลับไปที่ตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยลำพังหรือโดยรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

          บริษัทเก็บรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” เท่าที่จำเป็นตามสมควรสำหรับการดำเนินกิจกรรมของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้
 

​           •    ข้อมูลเกี่ยวกับ

           ​           o    ลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้า บุคคลเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงลูกค้าของผู้ให้บริการสถานที่จัดงานที่บริษัทร่วมงานด้วยและรวมถึงลูกค้า หรือบุคคลเป้าหมายของผู้แทนจำหน่าย
           ​           o    ผู้เข้าร่วมงาน ผู้เยี่ยมชม และผู้จัดแสดงผลงานของลูกค้า ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานจัดแสดงเพื่อการส่งเสริมการขายสินค้า (งานอีเวนต์) นิทรรศการ หรือกิจกรรมอื่นๆ หรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่จัดทำ หรือจัดการโดยบริษัทใดๆ ในบริษัทในเครือ หรือบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “ลูกค้าและผู้เยี่ยมชม” หรือ “ท่าน”)
​           •    ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้แทนอื่นๆ ของลูกค้าที่บริษัทติดต่อด้วย (เรียกรวมกันว่า “ผู้แทน”)


           ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมที่มีกับบริษัท และสถานที่และวิธีการที่เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
​           •    ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่เพื่อจัดส่งไปรษณีย์ และรายละเอียดข้อมูลติดต่ออื่นๆ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ อาชีพ รูปถ่าย สถานภาพทางการสมรส และข้อมูลเกี่ยวกับผู้อยู่ในอุปการะของท่าน และเสียงที่บันทึกไว้ เป็นต้น
​           •    รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อ ทำคำสั่งซื้อสินค้า หรือใช้บริการของบริษัทโดยท่าน
​           •    ข้อมูลการชำระเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัญชีธนาคาร การเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เลขที่บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต รวมถึงชื่อผู้ถือบัตร (ถ้ามี) เป็นต้น
​           •    กรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัทที่มีไว้สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ใดๆ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี คุกกี้ เป็นต้น และสำหรับแอปพลิเคชัน บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ท่านใช้
​           •    ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่ท่านให้แก่บริษัทที่เกี่ยวกับการซื้อ หรือ การใช้สินค้าและบริการของบริษัทหรือเพื่อการแนะนำลูกค้า
 

          ข้อมูลบางอย่างที่บริษัทเก็บรวบรวมอาจเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” บริษัทมุ่งหมายที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวจากท่านเฉพาะในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้งและเท่าที่จำเป็นต้องใช้ตามสมควรในการดำเนินกิจการของบริษัท หรือในกรณีที่กฎหมาย หรือศาล หรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นหรือในกรณีที่ท่านได้จงใจเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชนแล้วเท่านั้น และมุ่งหมายที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเฉพาะในกรณีที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลนั้นเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
           •    เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
           •    เพื่อการดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือ สหภาพแรงงานให้แก่สมาชิก
           •    เพราะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน
           •    เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
          •    เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ เช่น การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญอื่นๆ เป็นต้น

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

            โดยทั่วไป บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น เมื่อท่านส่งอีเมล์หรือจดหมายถึงบริษัท โทรศัพท์ถึงบริษัท หรือเข้ามาพบติดต่อบริษัท ขอใบเสนอราคาหรือขอข้อมูล ให้ฟีดแบคทางออนไลน์ หรือลงทะเบียนหรือให้ข้อมูลติดต่อสำหรับงานอีเวนต์    งานนิทรรศการ   การส่งเสริมการขาย    หรือกิจกรรมอื่นๆ      ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่บริษัทหรือบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทำหรือจัดให้มีขึ้น (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) เป็นต้น
          บริษัทไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ยกเว้นในกรณีที่มีการให้ข้อมูลเอง หรือข้อมูลทางเทคนิค ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
          ในบางครั้งอาจมีบุคคลอื่นให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท โดยท่านอาจมีความเกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวโดยตรงหรือไม่ก็ได้ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก
          •    นายจ้างของท่าน หากบุคคลดังกล่าวให้ข้อมูลติดต่อของท่าน
          •    โรงแรมหรือผู้ให้บริการสถานที่จัดงานอื่นๆ หรือผู้แทนของบุคคลดังกล่าว
          •    บริษัทในเครือ หรือผู้แทนจำหน่าย
          •    บุคคลแวดล้อม หรือ บุคคลที่ใกล้ชิดกับท่าน เช่น ญาติ เพื่อนบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
          •    หน่วยงาน หรือองค์กรที่ท่านเป็นสมาชิก
          •    ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ หรือซัพพลายเออร์
          •    ผู้แทนของท่าน
          •    แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งของภาคเอกชน สมาคมการค้าใดๆ และ/หรือหน่วยงานของรัฐ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือ สื่อสังคมออนไลน์ (online social media) เช่น Facebook เป็นต้น หรือ 
          •    รายการข้อมูลติดต่อสำหรับการส่งจดหมาย และการทำการตลาดที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และจัดทำขึ้นเพื่อการค้า

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

             บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เช่น
          •    เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อการทำความรู้จักลูกค้า ยืนยันตัวตน ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้กับบริษัท
           •    เพื่อเสนอ ขาย จัดให้ บริหารจัดการ ดำเนินการ ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ และจัดการเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการติดต่อเพื่อตอบรับคำสั่งซื้อของท่าน และจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่าน หรือให้บริการแก่ท่าน
           •    เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อการเข้าทำสัญญาระหว่างท่านและบริษัท เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการจัดการ ทำให้แล้วเสร็จ และทำให้เกิดผลซึ่งข้อร้องขอ หรือ ธุรกรรมที่ระบุในเอกสารนี้ หรือ เอกสารอื่นใดที่ท่านอาจส่งให้กับบริษัทเป็นครั้งคราว เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงใดๆ ที่อาจมีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท การเก็บเงินค้างชำระจากท่าน และการปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกสัญญา การติดตามทวงถามหนี้ การบังคับคดีอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัท
           •    เพื่อจัดให้บริการและ/หรือสินค้าของบริษัทแก่ลูกค้า รวมถึงเพื่อการให้บริการรับประกันสินค้า ซ่อมแซมสินค้า ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือการเกษตร การเปิดให้บริการระบบ GPS (หากมี)
           •    เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการและ/หรือสินค้าของตน
           •    เพื่อให้บริการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือในการจัดการบริการและ/หรือสินค้าของตน เมื่อท่านมีข้อสอบถาม
           •    เพื่อรับบริการและ/หรือสินค้า การใช้สิทธิใดๆ ภายใต้สัญญาที่ท่านมีต่อบริษัท หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการและ/หรือสินค้า
           •    การติดต่อสื่อสารกับท่าน ซึ่งรวมถึงการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบัญชีใดๆ ที่ท่านอาจมีกับบริษัท การให้การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท หรือการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะมีขึ้นต่อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ในอนาคต
           •    เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน การจัดทำใบแจ้งหนี้ การเรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน การยืนยันคำสั่งซื้อรวมถึงวัตถุประสงค์ทางบัญชีและการจัดการทางบัญชี และการสอบบัญชีของบริษัท
           •    เพื่อการตรวจสอบ ป้องกัน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมาย ป้องกันความเสี่ยง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการฉ้อโกงหลอกลวง กรณีการฟอกเงิน กรณีที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ กรณีที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ หรือร่างกายของบุคคลอื่น
           •    เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอื่นที่บริษัทเห็นว่าลูกค้าและผู้เยี่ยมชม หรือผู้แทนอาจสนใจ (ซึ่งลูกค้าและผู้เยี่ยมชม หรือผู้แทนสามารถแจ้งบริษัทได้ทุกเมื่อหากไม่ต้องการได้รับข้อมูลประเภทนี้)
           •    เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่บริษัท
           •    เพื่อช่วยบริษัทในการประกอบธุรกิจของตน เช่น เพื่อใช้ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ต่างๆ การส่งเสริมการขาย หรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ เพื่อปรับปรุงสินค้าหรือบริการ เพื่อจัดการฝึกอบรม เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการตลาด หรือทำการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือการวิเคราะห์ตลาด และการสำรวจผู้บริโภค เพื่อจัดการระบบสารสนเทศ ทดสอบ พัฒนา และคงให้มีระบบและมาตรการควบคุมเพื่อรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
           •    เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กร และการทำธุรกรรมขององค์กร ซึ่งเป็นผลทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนหรือเปิดเผย โดยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อหรือขายธุรกิจ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอซื้อ หรือเสนอขายธุรกิจขององค์กร
           •    เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท (ทั้งการตรวจสอบภายในและภายนอก)
           •    เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้นโยบายภายในของบริษัทที่ยึดถือปฏิบัติ
           •    เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ บันทึก สำรอง หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
           •    เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบายที่ใช้บังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
           •    หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตาม
           •    เพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนโดยบริษัทหรือในนามของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใดๆ และการดำเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่มีการตกลงเห็นชอบกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใดๆ
         •    เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านคุณภาพและการฝึกอบรม เมื่อมีการบันทึกการติดต่อสื่อสารของเรา
         •    เพื่อการดำเนินการด้านการจัดการทั่วไปอันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ข้างต้น และ
         •    เพื่อดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ใดๆ ข้างต้น
 

            หากบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ ข้างต้น บริษัทมุ่งหมายที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์นั้นในขณะที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

           สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ้างอิงฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นนอกจากความยินยอม เช่น การดำเนินการเพื่อเข้าทำสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การดำเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท นอกจากการดำเนินการทางการตลาด และการทำการตลาดแบบตรง เป็นต้น หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการข้างต้น บริษัทจะไม่สามารถให้บริการใดๆ แก่ท่านได้ เช่น บริษัทจะไม่สามารถให้บริการหลังการขาย หรือให้คำปรึกษาใดๆ เกี่ยวกับสินค้า หรือการเกษตรแก่ท่านได้ เป็นต้น

 

ผู้เยาว์

           หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

 

การทำการตลาดแบบตรง

           นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับงานอีเวนต์ การส่งเสริมการขาย สินค้า หรือบริการอื่นๆ ที่บริษัทเชื่อว่าท่านจะสนใจ ท่านสามารถแจ้งให้บริษัททราบได้ทุกเมื่อ หากท่านไม่ต้องการได้รับการติดต่อสื่อสารประเภทนี้ โดยติดต่อบริษัทตามข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ คำขอของท่านอาจก่อให้เกิดผลบางประการ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อบริษัทได้รับคำขอจากท่าน เช่น หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการตามคำขอของท่านแล้ว บริษัทอาจไม่สามารถจัดบริการบางรายการที่ท่านขอรับให้แก่ท่านได้อีกต่อไป เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทอาจยังคงติดต่อท่านอยู่ต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการที่บริษัท หรือบริษัทในเครือจัดให้แก่ท่าน หรือตามที่กล่าวไว้ในส่วนอื่นของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้อื่นในกรณีใดและอย่างไร

           บริษัทไม่ได้ขายข้อมูลส่วนบุคคล แต่บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกในลักษณะ
นิรนาม  หรือในลักษณะข้อมูลรวมที่ไม่สามารถระบุ หรือทราบตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
   บริษัทมุ่งหมายให้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจำกัดอยู่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์แต่เดิมที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อการดำเนินการทางธุรกิจ และการบริหารจัดการของบริษัท รวมถึงกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจัดให้สินค้าหรือบริการตามที่ท่านขอรับให้แก่ท่าน เพื่อช่วยเหลือบริษัทในการดำเนินกิจการของบริษัท หรือเพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ดังรายละเอียดข้างต้น
           นอกจากนี้ ในบางครั้งบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภายนอกบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อจัดให้สินค้า บริการ หรือกิจกรรมให้แก่ท่านตามที่ท่านขอ เพื่อช่วยเหลือบริษัทในการดำเนินกิจการของบริษัท หรือเพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น
           บริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลต่อไปนี้
           •    ผู้แทนจำหน่าย
           •    บริษัทในเครือ ไม่ว่าจะอยู่ ประเทศใดทั่วโลก
           •    ผู้จัดงาน ผู้ประชาสัมพันธ์ และผู้สนับสนุน งานอีเวนต์ หรือนิทรรศการ
           •    โรงแรมหรือผู้ให้บริการสถานที่จัดงานอื่นๆ และผู้แทนของบุคคลดังกล่าว  ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ หรือ นิทรรศการ
           •    ลูกค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ หรือนิทรรศการ
           •    ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ และซัพพลายเออร์ และตัวแทนลักษณะอื่นๆ ที่ดำเนินการในนามของบริษัท หรือถูกว่าจ้างโดยบริษัท เช่น หน่วยงานที่จัดให้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ บริการด้านการธนาคารหรือการเงิน บริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันระบบคลาวด์หรือเครือข่ายข้อมูล บริการลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์ บริการการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ บริการรักษาความปลอดภัย บริการสอบบัญชี บริการด้านกฎหมาย บริการประกันภัย บริการวิจัยตลาด และบริการจัดการอีเมลหรือไปรษณีย์ และผู้แทน และตัวแทนที่ขายหรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในนามของบริษัท บริการจัดการประมูลสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ หน่วยงานเหล่านี้บางรายอาจไม่อยู่ในประเทศไทย และในประเทศนั้นอาจไม่มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับในประเทศ หรือมีแต่ไม่เพียงพอหรือได้มาตรฐานเทียบเท่ากับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
           •    ธนาคารหรือสถาบันการเงิน แล้วแต่กรณี
           •    บุคคลใดก็ตามที่ท่านให้ความยินยอมในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
           •    ผู้ที่ซื้อหรือขาย หรือจะซื้อหรือจะขาย หากบริษัทขายธุรกิจหรือกิจการของบริษัทบางส่วน ควบรวมกิจการ หรือเข้าซื้อธุรกิจหรือบริษัทอื่น และ
           •    บุคคลใดหรือหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือ หน่วยงานของรัฐนั้นให้ทราบ
 

           บริษัทอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเพื่อพัฒนา หรือบำรุงรักษาระบบของบริษัท ในกรณีเช่นว่านี้ บริษัทจะควบคุมและวางมาตรการเพื่อให้บุคคลภายนอกนั้นทำการเก็บรักษา ใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ดำเนินการเพื่อให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่บริษัทมีนิติสัมพันธ์กับท่าน เช่น  ตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขายสินค้าของบริษัท และเมื่อท่านยุติความสัมพันธ์กับบริษัทแล้ว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้ต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แต่ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปไม่เกินระยะเวลา 10 ปี นับแต่ความสัมพันธ์สิ้นสุดลง เว้นแต่ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปนานกว่า 10 ปี และตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้


สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
           •    สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
           •    สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลสวนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
           •    สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
           •    สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
           •    สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
           •    สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
           •    สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

  

           ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/ เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 

Cookies คืออะไร

           Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/
เราใช้ Cookies อย่างไร
           เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม website จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้
           •    เพื่อให้ท่านสามารถ Sign in บัญชีของท่านใน website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
           •    เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

           นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่านได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฎใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

 

ติดต่อเรา

บริษัท คูโบต้า เอ็ม เอส เอ็ม จำกัด

เลขที่ 729 – 733 ถ.มหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : (02) 621-1046

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

           เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 
1  มิถุนายน 2566

bottom of page