top of page

Kubota

รถแทรกเตอร์ รุ่นบี

Model : 

B2140S-B

รถแทรกเตอร์ขนาด 21 แรงม้า ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเกษตรกรไทย

Kubota

รถแทรกเตอร์ รุ่นบี

Model : 

B2740S-B

รถแทรกเตอร์ขนาด 27 แรงม้า ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเกษตรกรไทย

Kubota

รถแทรกเตอร์ รุ่นแอลสเปเชียล

Model : 

L4018SP KIS

เครื่องยนต์ขนาด 40 แรงม้า สมบุกสมบันในทุกสภาพพื้นที่

Kubota

รถแทรกเตอร์ รุ่นบี

Model : 

B2140SN-B

รถแทรกเตอร์ขนาด 21 แรงม้า ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเกษตรกรไทย

Kubota

รถแทรกเตอร์ รุ่นแอลสเปเชียล

Model : 

L3218SP

เครื่องยนต์ขนาด 32 แรงม้าหลอมรวมสิ่งที่ใช่ ถูกใจทันทีที่สัมผัส

Kubota

รถแทรกเตอร์ รุ่นแอลสเปเชียล

Model : 

L4018SP ME

เครื่องยนต์ขนาด 40 แรงม้า รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 45 ปี

Kubota

รถแทรกเตอร์ รุ่นบี

Model : 

B2440S-B

รถแทรกเตอร์ขนาด 24 แรงม้า ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเกษตรกรไทย

Kubota

รถแทรกเตอร์ รุ่นแอลสเปเชียล

Model : 

L3218SP KIS

เครื่องยนต์ขนาด 32 แรงม้า หลอมรวมสิ่งที่ใช่ ถูกใจทันทีที่สัมผัส

Kubota

รถแทรกเตอร์ รุ่นแอลสเปเชียล

Model : 

L4018SP ME KIS

เครื่องยนต์ขนาด 40 แรงม้า รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 45 ปี

Kubota

รถแทรกเตอร์ รุ่นบี

Model : 

B2440S-B KIS

รถแทรกเตอร์ขนาด 24 แรงม้า ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเกษตรกรไทย

Kubota

รถแทรกเตอร์ รุ่นแอลสเปเชียล

Model : 

L4018SP

เครื่องยนต์ขนาด 40 แรงม้า สมบุกสมบันในทุกสภาพพื้นที่

Kubota

รถแทรกเตอร์ รุ่นแอลสเปเชียล

Model : 

L5018SP

เครื่องยนต์ขนาด 50 แรงม้า สมบุกสมบันในทุกสภาพพื้นที่

bottom of page