top of page

Title

การชำระเงิน

 

               นอกจากการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดแล้ว ทางบริษัท คูโบต้า เอ็ม เอส เอ็ม จำกัด ยังได้จัดหาสถาบันการเงินอื่น ๆ เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องเกษตรกร โดยการจัดให้มีการผ่อนชำระสินค้าคูโบต้า และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตราช้าง ซึ่งการผ่อนชำระนั้นจะผ่านทาง บริษัท คูโบต้าลิสซิ่ง จำกัด หรือ SKL โดยท่านสามารถเลือกชำระสินค้า และขอผ่อนชำระสินค้าได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

skl.png

การผ่อนชำระ

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เช่าซื้อ

• ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โดยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่อเป็นผู้อาศัยเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันทำสัญญาเช่าซื้อ

• มีการประกอบอาชีพ สามารถตรวจสอบได้

• มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้

• มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

• ผู้เช่าซื้อต้องบรรลุนิติภาวะ และต้องอายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ำประกัน

• ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โดยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่อเป็นผู้อาศัยเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันทำสัญญาเช่าซื้อ

• มีการประกอบอาชีพ สามารถตรวจสอบได้

• มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้

• มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

• ผู้เช่าซื้อต้องบรรลุนิติภาวะ และต้องอายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา

 

หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยใช้โฉนดที่ดิน

• ต้องไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ

• มูลค่าที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกันตามการประเมินของกรมที่ดิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสินค้า

• ค่าจดจำนองผู้เช่าซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ

 

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดา

• สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้เช่าซื้อพร้อมรับรองสำเนา 3 ชุด

• สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เช่าซื้อพร้อมรับรองสำเนา 3 ชุด

• สำเนาโฉนดที่ดิน สมุดเงินฝาก และสมุดเงินกู้ ของผู้เช่าซื้อพร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

 

กรณีผู้สมัครเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

• สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน คัดจากกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน

• พร้อมวัตถุประสงค์และตราประทับ 4 ชุด

• สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 4 ชุด

• สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 4 ชุด

• งบการเงินของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด 1 ชุด

• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

• สำเนาหลักทรัพย์อื่น ๆ เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น 1 ชุด

 

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้ค้ำประกันพร้อมรับรองสำเนา 3 ชุด

• สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกันพร้อมรับรองสำเนา 3 ชุด

• สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้ค้ำประกัน (กรณีแต่งงานแล้ว) พร้อมรับรองสำเนา 3 ชุด

• สำเนาบัตรประชาชน ของคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (กรณีแต่งงานแล้ว) พร้อมรับรองสำเนา 3 ชุด

• สำเนาเอกสารยืนยันรายได้ ของผู้ค้ำประกัน (กรณีไม่ใช่ข้าราชการ) พร้อมรับรองสำเนา 2 ชุด

 

สิทธิประโยชน์จากการเช่าซื้อกับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง

• จ่ายเงินดาวน์ส่วนหนึ่งเท่านั้น และเลือกผ่อนชำระที่เหลือเป็นรายเดือน รายงวด หรือรายปี

• สามารถเลือกระยะเวลา และรูปแบบการผ่อนชำระเพื่อให้เหมาะสมกับรายได้ของผู้เช่าซื้อ

• อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat rate) ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ

• ส่วนลดดอกเบี้ยสำหรับผู้เช่าซื้อที่ปิดบัญชีก่อนกำหนด

• ฟรี! ค่าจดทะเบียน พรบ. และประกันภัยในปีแรก และบริการต่อทะเบียนเป็นรายปีให้กับผู้เช่าซื้อตลอด อายุสัญญา (หมายเหตุ: เงื่อนไขฟรีค่าจดทะเบียน พรบ. และประกันภัย ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการจัดรายการส่งเสริมการขาย และสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น)

• ชื่อผู้เช่าซื้อจะ ปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนรถในฐานะผู้ครอบครองรถ และเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระครบ พร้อมทั้งดำเนินการปิดปัญชีเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อทันที

• สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการเช่าซื้อได้

• รับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีเด่นที่ผ่อนชำระค่างวดตรงกำหนดตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ

• เพื่อ ตอบแทนลูกค้าที่ผ่อนชำระค่างวดตรงกำหนดกับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ทางบริษัทฯ จึงจัดให้มีประวัติการชำระเงินของลูกค้าทุกราย เพื่อมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้กับลูกค้าที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกค้าดีเด่น กับทางบริษัทฯ

 

เงื่อนไขลูกค้าดีเด่น

• ต้องมีประวัติการชำระค่างวดตรงกำหนดตามตารางค่างวดสม่ำเสมอ

• ลูกค้าสัญญารายเดือน ต้องชำระค่างวดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 งวด หรือ 2 ปี ขึ้นไป

• สัญญาราย 3 เดือน / 6 เดือน /รายปี ต้องมีอายุสัญญาตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป และต้องชำระค่างวดมาแล้วตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติลูกค้าดีเด่น

• ต้องมีประวัติการชำระ ค่างวดตรงตามกำหนด ของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 85% จึงจะได้รับการพิจารณาสิทธิพิเศษต่าง ๆ

สิทธิพิเศษลูกค้าดีเด่น

• ได้รับส่วนลดดอกเบี้ยเช่าซื้อสินค้าคันต่อไปกับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

• ได้รับของที่ระลึกลูกค้าดีเด่นประจำทุกปีตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ

• ได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นก่อนลูกค้ารายอื่น

• ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นก่อนลูกค้ารายอื่น

 

1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หมาย เหตุ : การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน เพื่อความสะดวกในการชำระเงิน โปรดนำใบนำฝากพิเศษที่ทางบริษัทฯ จัดส่งให้ไปด้วยทุกครั้ง

 

2. ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านสะดวกซื้อ

ท่านสามารถนำเงินสดพร้อมใบนำฝากไปยังร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีป้ายเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

3. ชำระด้วยเช็คธนาคาร (Post Date Cheque)

ท่านสามารถชำระด้วยเช็คธนาคารโดยสั่งจ่ายในนาม "บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด" แผนกการเงิน พร้อมจัดส่งมาที่ "101/19-24 นวนคร หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120" โดยท่านจะต้องส่งเช็คให้บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ

 

4. ชำระโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (Direct Debit)

ท่าน สามารถชำระเงินโดยวิธีหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน กับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคารไทยพาณิชย์ โดยแจ้งความประสงค์การใช้บริการกับร้านผู้แทนจำหน่าย สยามคูโบต้าทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งท่านจะต้องกรอกรายละเอียด ลงในแบบฟอร์ม "หนังสือแสดงความยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก" พร้อมลงลายมือชื่อให้เหมือน กับตัวอย่างลายเซ็นที่ให้ไว้กับธนาคาร แล้วยื่นแก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่

 

5. ชำระเงินสดด้วยบัตรเอสเคแอล อีซี่เพย์

เพื่อ ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถชำระเงินสดด้วยบัตรเอสเคแอล อีซี่เพย์ ที่สามารถนำบัตรไปชำระได้ที่เคาท์เตอร์ธนาคารที่ร่วมบริการ (ในช่องทางที่ 1) และเคาท์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นบัตร SKL Easy Pay ให้กับพนักงานรับชำระ

ขั้นตอนที่ 2 แจ้งยอดเงินค่างวดที่ต้องการชำระ

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4 รอรับใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบความถูกต้อง

bottom of page