top of page

รถขุดขนาดเล็กน้อยกว่า 3 ตัน

Model :

U17-3 KIS

รถขุดน้อยกว่า 3 ตัน U17-3 KIS

  • 16.00 แรงม้า 0.04 ลูกบาศก์เมตร

  • Line
  • Facebook ไอคอนสังคม

รายละเอียดสินค้า

NO DETAILED SPECIFICATION

U17-3 KIS

คล่องตัวเกินต้าน สู้งานเพื่อมืออาชีพ

งานก่อสร้าง :เหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปที่ใช้งานปรับพื้นที่ในพื้นที่จำกัด ขุดวางท่อขนาดเล็ก รวมถึงงานปรับภูมิทัศน์

งานเกษตร :เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการตัวช่วยทดแทนแรงงาน และเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานปรับพื้นที่ ขุดหลุมปลูกต้นไม้ วางท่อในระบบสวน หรืองานบำรุงรักษาหลังปลูกประสิทธิภาพ

ความทนทาน

ความสะดวกสบาย

ความคุ้มค่า

bottom of page