top of page

รู้หรือไม่? ดินแต่ละชั้นแตกต่างกันอย่างไร?


ดิน

รู้หรือไม่? ดินแต่ละชั้นแตกต่างกันอย่างไร?


วันนี้จะพามาดูแต่ละชั้นของดิน ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชกันครับ ว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรบ้าง มาดูกัน


ดินชั้นบน : หรือชั้นไถพรวน มีความสำคัญต่อการเพาะปลูกพืชมาก เนื่องจากรากของพืชส่วนมากจะชอนไชหาอาหาร ที่ดินชั้นนี้ ดินชั้นบนเป็นชั้นที่มีอินทรียวัตถุสูงกว่าชั้นอื่น ปกติดินชั้นบนจะมีสีเข้ม หรือคล้ำกว่าชั้นอื่น ๆ ใช้สำหรับการทำการเพาะปลูกพืชทั่ว ๆ ไป โดยมีความหนาตั้งแต่ 0-15 ซม.


ดินชั้นล่าง : รากพืชของต้นไม้ยืนต้น จะมีรากชอนไชลงไปถึงชั้นนี้ได้ และมีอินทรียวัตถุน้อยกว่าชั้นบน ดังนั้นดินที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกควรต้องมีหน้าดิน รวมดินชั้นบนและดินชั้นล่าง มีความลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร


ซึ่งดินที่กล่าวมานั้นประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ แร่ธาตุ อินทรียวัตถุ หรือซากพืช ซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย น้ำ และอากาศ ที่เป็นอาหารแก่การปลูกพืช

Comments


bottom of page